abt 93 information

ABT 93

ABT 93 står for Almindelige Betingelser for Totalentreprise. Når man som bygherre overlader både selve byggeriet og projekteringen heraf til en enkelt entreprenør, er der tale om totalentreprise. Lader man derimod en arkitekt, en ingeniør, sig selv eller andre stå for projekteringen for derefter at udbyde entreprisen, er der ikke tale om totalentreprise. I disse situationer er det mere nærliggende at anvende regelsættet i AB 92. ABT 93 minder en del om AB 92, men er således udformet, at der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for totalentreprisearbejder.

Hvem står bag?

ABT 93 er et sæt regler af typen agreed documents. Det betyder, at de er blevet til i samarbejde mellem byggebranchens repræsentanter for hhv. bygherrer og totalentreprenører. Dermed er indholdet udtryk for en fair fordeling af rettigheder og pligter mellem parterne. AB 92 er ligeledes et agreed document, og de to regelsæt anvendes da også i vidt omfang i byggerier.

Indhold i ABT 93

Blandt standardvilkårene i ABT 93 finder man bestemmelser om bl.a. gensidig økonomisk sikkerhedsstillelse, betalingsmetode, afleveringsforretningen samt hvordan parterne skal forholde sig i tilfælde af at byggeriet er forsinket eller mangelfuldt. Ligeledes indeholder vilkårene en bestemmelse om hvordan tvister mellem parterne skal løses, hvis de ikke selv kan nå til enighed eksempelvis fejl og mangler ved byggeriet.

Kræver en aftale

Reglerne i ABT 93 er ikke egentlig lovgivning. Det betyder, at de ikke automatisk gælder, blot der er tale om en totalentreprise. Det kræver, at parterne tager stilling til spørgsmålet og aktivt vælger, at ABT 93 skal gælde i forholdet mellem dem. Det sker oftest ved at man i den skriftlige entreprisekontrakt laver en henvisning til ABT 93 hvor man skriver, at reglerne vedtages mellem parterne. Der findes ikke megen egentlig lovgivning på entrepriseområdet, og reglerne er derfor meget brugte. Ved at anvende standardvilkår som AB-reglerne sikrer man sig kendskab til sin egent retsstilling på forhånd. Men ved hvilke regler der gælder for både sig selv og for den anden kontraktspart.

Bliv ringet op!

af entreprise advokat Thorsten Lauridsen

Tlf: 76 30 89 99